opc_loader

Wensenlijst

Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden B-Jewels

B-Jewels

Eigenheem 19

2950 Kapellen

Tel: 0473/964578

Email: info@b-jewels.be

Ondernemingsnummer: 0890.650.337

Artikel 1: Toepassing en goedkeuring algemene voorwaarden

 • De bestelling en verkoop van juwelen of producten via www.b-jewels.be wordt U aangeboden door Veraart Britt, deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van de verkoper.
 • De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en -gerealiseerd via de webshop www.b-jewels.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.
 • Door het plaatsen van een bestelling via www.b-jewels.be verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.
 • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van B-jewels worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door B-jewels ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 - Het aanbod

 • Alle aanbiedingen van B-Jewels zijn vrijblijvend en B-jewels behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van B-jewels zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 - De overeenkomst

 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling bij B-jewels. B-jewels is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt B-jewels dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 • U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@b-jewels.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 5: De Prijs

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • B-jewels behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is B-jewels niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 • Alle bestelde artikelen via de webshop blijven in het bezit van B-jewels tot dat de betaling doorgevoerd en ontvangen is.

Artikel 6 - Conformiteit en Garantie

 • De juwelen van B-jewels zijn fantasiejuwelen die met veel zorg zijn uitgekozen en gemaakt. Als er toch iets mis blijkt te zijn met het juweel, kan de klant dit binnen de 14 dagen na ontvangst terugsturen of bezorgen aan B-jewels. Indien mogelijk zal het kosteloos hersteld worden. Na de periode van 1 maand, worden de juwelen enkel hersteld tegen een vergoeding. Gelieve eerst contact op te nemen per mail zodat er gekeken kan worden of de nodige onderdelen nog beschikbaar zijn. Indien u akkoord gaat met de herstelling en voorgestelde kostprijs hiervan, kan u ons het juweel opsturen of bezorgen. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Er is geen garantie op de verkleuring van metalen onderdelen. Deze verkleuring is natuurlijk en afhankelijk van de zuurtegraad van de huid. Om verkleuring en beschadiging tegen te gaan, zorgt u er best voor dat de juwelen niet in contact komen met water of detergenten, de juwelen uitdoet alvorens te gaan slapen, parfums vermijdt en altijd goed bewaard.
 • B-jewels staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
 • Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 • De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen zoals eerder vermeld in art 6.1.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 • B-Jewels zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • B-Jewels zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de 5 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 1 week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de B-Jewels zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument heeft de keuze om het vervangend artikel al dan niet te aanvaarden. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij B-Jewels tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 8 – Betaling

 • B-jewels voorziet in de webshop onderstaande betalingsmogelijkheden:
  • Visa/Mastercard
  • Bancontact/iDeal
  • Overschrijving op rekeningnummer:
  • Paypal
 • B-jewels verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de online juwelenwinkel en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 • B-Jewels beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Eventuele gebreken of klachten dienen binnen de14 dagen na levering aan B-Jewels schriftelijk te worden gemeld.
 • Bij B-Jewels worden ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door B-Jewels, zal B-Jewels naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 10 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen B-Jewels en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 11 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: B-Jewels, tav Britt Veraart

Eigenheem 19

2950 Kapellen

Email  info@b-jewels.be

Ik deel u hierbij mede dat ik de aankoop van volgende juwelen/producten

…………………………………………………………………………………….

besteld op ……………………………….. (datum)

            wens te herroepen.

            Gegevens consument

            Naam:                        ............................................

            Adres:            ............................................

            Tel:                 ............................................

            E-mail:           ............................................